خیلی ها می دانند که یکی از امتیازات بارز “رافائل نادال”، بازی با دست چپ است. چون بازیکن چپ دست می تواند: ۱- با فورهند قوی به بکهند حریف که معمولا ضعیف تر است حمله کند. ۲- سروهای واید در سمت Advantage زمین به بکهند حریف بزند. جالب است بدانید که رافا راست دست هستش […]